Wystaw przedmiot Dodaj ogłoszenie
Logowanie Rejestracja

Witaj gościu!

Zaloguj się lub zarejestruj jeżeli nie masz konta

Połącz konto!

Połącz konto z portalami społecznościowymi

Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu www.rentalo.pl

(dalej również: „Regulamin”) 

§ 1. 

Definicje

Terminy używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. Usługodawca – Southpeople Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50 – 265) przy ulicy Gen. J. Bema 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna, pod numerem KRS: 0000405523, o numerze NIP: 6292462620, o numerze Regon: 242757075, o kapitale zakładowym 6.250,00 zł;

b. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy dostępny w szczególności pod adresem http://rentalo.pl, w którym Usługodawca świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie oraz umożliwia kojarzenie (wyszukiwanie) potencjalnych stron Transakcji;

c. Usługi – Usługę oraz Usługi związane;

d. Usługa – udostępnienie zasobów powierzchni dyskowej Usługodawcy, w celu umożliwienia Wynajmującym umieszczania w Serwisie ofert oddawania rzeczy, które znajdują się w posiadaniu Wynajmującego, do odpłatnego korzystania Najemcy, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a także stworzenie i udostępnienie Użytkownikom, na zasadach określonych Regulaminem Serwisu, możliwości wyszukiwania takich ofert;

e. Usługi Związane – inne usługi, nie będące Usługą, o których mowa w niniejszym Regulaminie; 

f. Użytkownik – podmiot, spełniający warunki określone Regulaminem, na rzecz którego świadczone są Usługi w ramach Serwisu, który utworzył Profil/ Profil Biznes, z zastrzeżeniem § 4 poniżej;

g. Wynajmujący – Użytkownik Serwisu, który korzysta z Usługi w celu zebrania zapytań ofertowych od Użytkowników chcących objąć rzecz w odpłatne korzystanie;

h. Najem lub Transakcja – odpowiednio oddanie rzeczy w najem lub dzierżawę, stosownie do treści stosunku prawnego łączącego Użytkowników;

i. Najemca – Użytkownik Serwisu, który korzystając z jego funkcjonalności składa Użytkownikowi Wynajmującemu ofertę objęcia rzeczy w odpłatne korzystanie;

j. Regulamin -  niniejszy regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami), dostępny na stronie internetowej http://rentalo.pl/regulamin/, skąd istnieje możliwość jego pobrania i utrwalenia;

k. Profil  - przestrzeń w ramach Serwisu znajdująca się w systemie informatycznym Usługodawcy, do której zdalny dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu Loginu i Hasła;

l. Profil Biznes – Profil założony przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;

m. Przedmiot – rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów prawa cywilnego lub prawa, w odniesieniu do których przeprowadzanie Transakcji jest zgodne z przepisami prawa oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich;

n. Login – identyfikujący Użytkownika ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Profilu, określany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie;

o. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Profilu Użytkownika, który jest określony przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie;

p. Rejestracja – proces nabywania uprawnień Użytkownika obejmujący utworzenie Profilu/Profilu Biznes, uzupełnienie danych osobowych/firmowych oraz weryfikację prawdziwości przedstawionych przez rejestrującego się danych;

q. Zewnętrzny Kanał Płatności – akceptowana przez Usługodawcę metoda dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Zasady dokonywania płatności przy użyciu Zewnętrznego Kanału Płatności określa odpowiedni regulamin danego dostawcy;

r. Zaproszenie – umieszczenie przez Wynajmującego ogłoszenia o intencji przeprowadzenia Transakcji, skierowanego do wszystkich Użytkowników (potencjalnych Najemców).

§ 2. 

Użytkownicy

1.Użytkownikami mogą być:

a. osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą lub grupy takich osób działających razem na podstawie odpowiednich umów. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły trzynasty rok życia, ale nie ukończyły osiemnastego roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego;

b. osoby prawne i ułomne osoby prawne

2. Podmiot chcący uzyskać status Użytkownika musi spełnić łącznie następujące warunki:

a. wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), a także ustalenie Loginu oraz Hasła;

b. otworzyć link otrzymany w wiadomości e-mail od Usługodawcy, przesłanej na adres wskazany zgodnie z lit. a powyżej, który przekieruje go na stronę Serwisu celem kontynuacji rejestracji i weryfikacji Użytkownika;

c. uzupełnić dane osobowe w odpowiednim formularzu znajdującym się na właściwej podstronie Serwisu;

d. dokonać weryfikacji Profilu/ Profilu Biznes poprzez uzupełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na właściwej podstronie Serwisu i dokonanie przelewu na zasadach szczegółowo opisanych w § 3 poniżej;

e. w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia lub jest ubezwłasnowolniona częściowo – uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego i za jego zgodą dodać jego dane osobowe w odpowiednim formularzu w ramach Serwisu.

3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil w Serwisie. W przypadku posiadania przez dany podmiot więcej niż 1 Profilu Biznes lub posiadania przez 1 podmiot zarówno Profilu jak i Profilu Biznes, niedopuszczalne jest dokonywanie Transakcji pomiędzy takimi Profilami/Profilami Biznes. 

4. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach Serwisu transakcjach.

§ 3. 

Weryfikacja

1. W ramach rejestracji, celem dokonania weryfikacji podmiot chcący zostać Użytkownikiem podaje w formularzu rejestracyjnym m. in. dane dot. posiadanego rachunku bankowego, wskazując w szczególności bank prowadzący rachunek bankowy oraz numer rachunku bankowego.

2. Weryfikacja potencjalnego Użytkownika polega na:

a. weryfikacji przez Usługodawcę adresu e-mail podanego zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres;

b. weryfikacji rachunku bankowego, w drodze dokonania przez osobę ubiegającą się o status Użytkownika przelewu kwoty w wysokości 6zł  z rachunku bankowego należącego do tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, podanego zgodnie z ust. 1 powyżej, na rachunek wskazany przez Usługodawcę w wiadomości, o której mowa w lit. a powyżej.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2 lit. b, jest kwotą brutto i  ma charakter wynagrodzenia za weryfikację oraz obejmuje cenę usługi weryfikacyjnej oraz podatek od towarów i usług. 

4. Nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania kwoty, o której mowa w ust. 2 lit. b powyżej na rachunku bankowym Usługodawcy, przesyła on osobie weryfikowanej, pocztą elektroniczną potwierdzenie pozytywnej weryfikacji.

5. Zawarcie umowy pomiędzy potencjalnym Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, następuje z chwilą weryfikacji adresu e-mail zgodnie z ust. 2 lit. a powyżej. Nadanie statusu Użytkownika następuje z chwilą nadania przez Usługodawcę wiadomości o pozytywnej weryfikacji zgodnie z ust. 4 powyżej.

6. O wszelkich zmianach danych Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się poinformować Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

§ 4. 

Uprawnienia potencjalnego Użytkownika 

Potencjalny Użytkownik, który rozpoczął proces rejestracji, ale nie dokonał jeszcze weryfikacji zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b powyżej, może dokonać jednej Transakcji w ramach Serwisu, z Użytkownikami którzy wyrażą na to zgodę. Dokonywanie większej ilości Transakcji uzależnione jest od ukończenia weryfikacji zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b powyżej. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, przysługuje każdemu podmiotowi wyłącznie raz, niezależnie od utworzenia nowego Profilu/Profilu Biznes. Do korzystania przez potencjalnego Użytkownika z Usług oraz Serwisu postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio.  

§ 5. 

Szczególne uprawnienie konsumenta

Użytkownik może odstąpić od umowy z Usługodawcą bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem) w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli rozpoczął on korzystanie z Usług, w szczególności, gdy w skutek wykorzystywania udostępnianej przez Usługodawcę powierzchni dyskowej doszło do zawarcia pomiędzy nim a innym Użytkownikiem umowy o odpłatne korzystanie z Przedmiotu, bądź złożenia jako Najemca oferty objęcia Przedmiotu w odpłatne korzystanie. Niniejsze uprawnienie nie przysługuje Użytkownikom/potencjalnym Użytkownikom, którzy założyli Profil Biznes w ramach Serwisu.

§ 6. 

Wymagania techniczne

1. Prowadzenie przez Usługodawcę Serwisu obejmuje w szczególności:

a. stworzenie platformy umożliwiającej kojarzenie (kontakt) potencjalnych stron Transakcji;

b. udostępnianie przez Usługodawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania na niej przez Użytkowników ofert przeprowadzania Transakcji, w tym opisów Przedmiotów;

c. świadczenie Usług. 

2. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, takie jak komputer osobisty lub laptop, oraz konto e-mail, a także dysponować aktualną wersją jednej z następujących przeglądarek internetowych z włączoną funkcją obsługi tzw. ciasteczek (plików cookies).

3. Serwis może zostać udostępniony dla platform mobilnych, zarówno w postaci aplikacji jak i za pośrednictwem odpowiednich przeglądarek. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Użytkowników o wymaganiach technicznych koniecznych dla prawidłowego korzystania z Usług.

4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

6. Użytkownicy, którzy swobodnie, dobrowolnie i opcjonalnie wyrazili Usługodawcy zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Usługodawcy w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę) oraz otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość korzystania z dodatkowej funkcji polegającej na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych.

§ 7. 

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

1. Użytkownicy korzystający z Serwisu nie mogą wykorzystywać Serwisu i Usług do działań niezgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności powodujących lub mogących powodować przeciążenie Serwisu, a także nie mogą wprowadzać do Serwisu treści lub wystawiać celem przeprowadzenia Transakcji Przedmiotów:

a. niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem;

b. naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie.

2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Profil), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, a także usunąć oferty Użytkownika dotyczące Przedmiotów (zarówno jako Wynajmującego jak i Najemcy), w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, powzięcia wiadomości o działaniu przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników lub Usługodawcy, w szczególności gdy Użytkownik:

a. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia obowiązującego prawa, praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a także praw lub dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu; 

c. złoży ofertę wynajęcia Przedmiotu objętego zakazem, o którym mowa w § 14 niniejszego Regulaminu;

d. dopuścił się innych zachowań, które stanowią zachowania niezgodne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego, w tym w szczególności zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej Usługodawca może także rozwiązać umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

4. Usługodawca archiwizuje dane lub treści Użytkownika zgromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

5. Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasło i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejścia w posiadanie Loginu lub Hasła. W przypadku utraty Loginu lub Hasła lub ujawnienia go osobie trzeciej Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę i uzgodnić z nim sposób dalszego postępowania. 

§ 8. 

Odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika Profilu

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym lub urządzeniu końcowym Użytkownika, jego systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu.

2. Serwis prawidłowo funkcjonuje na średniej klasy urządzeniu końcowym przy użyciu przeglądarek stron www wskazanych w § 6 ust. 2 powyżej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz zainstalowanym na nich systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. jakość, bezpieczeństwo, legalność, pochodzenie Przedmiotów oraz ich przydatność do zadeklarowanych celów lub celów wynikających z przeznaczenia/ właściwości Przedmiotów, które są oferowane do wynajmu w ramach Serwisu przez Użytkownika;

b. szkody wynikłe z nieprawidłowej obsługi Zewnętrznego Kanału Płatności przez Użytkownika. Za nieprawidłową obsługę Zewnętrznego Kanału Płatności przez Użytkownika rozumie się w szczególności działanie sprzeczne z regulaminem świadczenia usług dostawcy Zewnętrznego Kanału Płatności;

c. utratę przez Użytkownika danych w ramach Profilu spowodowaną, awarią sprzętu lub systemu Użytkownika; 

d. negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Użytkownika z Serwisu po zakończeniu korzystania przez niego z Usług; 

e. skutki korzystania z Serwisu i Usług przez Użytkownika w sposób sprzeczny z funkcjonalnością Serwisu lub obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz związane z tym ewentualne szkody; 

f. leżącą po stronie Użytkownika lub jego dostawcy usług internetowych szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, w szczególności o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym; 

g. treść wszelkich wypowiedzi Użytkownika, wysyłanych  za pośrednictwem Serwisu oraz innych publikowanych przez niego treści;

h. skutki zastosowania się Użytkownika do informacji o skutkach prawnych dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. Informacje o skutkach prawnych zostały pozyskane przez Usługodawcę od podmiotu zajmującego się udzielaniem tego rodzaju opinii w zakresie prowadzonej przez siebie profesjonalnej działalności zawodowej, niemniej organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy podatkowe mogą przyjąć odmienną interpretację przepisów;

i. skutki wykorzystania wzorów pism udostępnianych w Serwisie do pobrania, w szczególności wzorów umów oraz za niewłaściwe zastosowanie lub niedostosowanie treści tych dokumentów do stanu faktycznego i intencji Użytkowników;

j. kompletność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie, jeśli podanie tych danych nie jest wymagane przy rejestracji lub jeśli prawdziwość tych danych nie jest zgodnie z niniejszym Regulaminem weryfikowana lub jeżeli Użytkownik nie zaktualizował swoich danych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu,

k. skutki nienależytego zabezpieczenia Loginu i Hasła do Serwisu przez Użytkownika;

l. czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zgodnie z Regulaminem zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni;

m. poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika. 

4. Usługodawca nie jest stroną zawieranych przez Użytkowników umów o oddanie rzeczy w odpłatne korzystanie, nie świadczy także usług pośrednictwa w zawieraniu takich umów i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów.

5. Usługodawca nie prowadzi premoderacji treści znajdujących się w Zaproszeniach ani w zakresie Przedmiotów zaoferowanych do Najmu w ramach Serwisu. Usługodawca niezwłocznie reaguje na wiarygodne wiadomości dotyczące Przedmiotów lub treści naruszających przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu i blokuje dostęp do takich Zaproszeń lub treści.

§ 9. 

Odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika Profilu Biznes

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Użytkowników, którzy założyli w ramach Serwisu Profil Biznes.

2. Użytkownicy Profilu Biznes korzystają z Serwisu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, przy uwzględnieniu jej zawodowego charakteru oraz reguł najwyższej staranności obowiązujących profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i okoliczności, o których mowa w § 8 powyżej. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody po stronie Użytkownika Profilu Biznes (w tym za utracone korzyści) wynikłe w związku ze świadczeniem Usług również w przypadku gdy szkody te wynikają z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, chyba że wynikają z winy umyślnej. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za gospodarcze, prawne lub wizerunkowe rezultaty lub konsekwencje Transakcji dokonywanych przy pomocy Serwisu.

4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za obsługę reklamacji kontrahentów Użytkowników Profilu Biznes w zakresie wynikającym z realizowanej przez takich Użytkowników działalności gospodarczej.

5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za skutki wynikające z niedających się pogodzić zapisów regulaminów Użytkownika Konta Biznes oraz niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. W takich przypadkach, w zakresie stosunków prawnych łączących Usługodawcę i Użytkownika Konta Biznes, postanowienia Regulaminu Usługodawcy mają pierwszeństwo w stosowaniu. Powyższe nie stoi na przeszkodzie uregulowania zasad współpracy Użytkownika Konta Biznes oraz Usługodawcy w odrębnej umowie.

6. Usługodawca nie jest stroną zawieranych przez Użytkowników Kont Biznes umów o oddanie rzeczy w odpłatne korzystanie i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów.

7. Użytkownicy Kont Biznes zobowiązują się do formułowania umów zawieranych z pozostałymi Użytkownikami zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dot. ochrony konsumentów.

§ 10. 

Tryb zawierania umów. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom w ramach Serwisu powierzchnię dyskową Usługodawcy w celu umieszczania na zasadach i w trybie określonych w niniejszym Regulaminie ofert przeprowadzenia Transakcji, z zastrzeżeniem § 14 niniejszego Regulaminu.

2. Umieszczając ogłoszenie w Serwisie Wynajmujący składa skierowane do wszystkich Użytkowników zaproszenie do składania ofert objęcia Przedmiotu w odpłatne korzystanie na czas nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez Najemcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. W Zaproszeniu Wynajmujący zawiera opis Przedmiotu oraz proponowane ogólne warunki transakcji, w szczególności: rodzaj Przedmiotu, jego parametry użytkowe, okres, w którym może go oddać w odpłatne korzystanie oraz określa czy Przedmiot chce oddać w najem czy dzierżawę, wskazując przy tym wysokość oraz częstotliwość uiszczania czynszu i wysokość ewentualnej kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 8 lub kaucji, o której mowa § 13 ust. 5.

4. Każdy z pozostałych Użytkowników Serwisu może złożyć Użytkownikowi Wynajmującemu ofertę za pomocą Serwisu, w sposób określony w § 12. W tym celu Użytkownik ten precyzuje okres, na jaki chce objąć rzecz w odpłatne korzystanie oraz inne warunki umowy.

5. Umowa zawarta jest z chwilą akceptacji przez Użytkownika Wynajmującego oferty wybranego przez niego Użytkownika, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Rzecz powinna być wydana nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 11. 

Wystawienie Przedmiotu

1. Celem wystawienia Przedmiotu w Serwisie Użytkownik samodzielnie opracowuje opis Przedmiotu. W tym celu wypełnia dostępny na odpowiedniej podstronie Serwisu właściwy formularz. Dane z formularza określają ogólne warunki Zaproszenia..

2. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści wpisanych do formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, są one udostępniane w Serwisie a Użytkownik nabywa status Wynajmującego.

3. Poprzez wystawienie Przedmiotu w Serwisie Użytkownik Wynajmujący oświadcza, że Najem wystawionego Przedmiotu nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy Najmu.

4. Opis Przedmiotu powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Przedmiotu.

5. Przedmiot należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Przedmiotu. 

6. Użytkownik Wynajmujący nie jest związany treścią zawartą w opisie Przedmiotu oraz warunkami Transakcji opisanymi w Zaproszeniu i może dokonać zmian tych treści, nie później jednak niż do czasu akceptacji przez siebie jakiejkolwiek ze złożonych przez pozostałych Użytkowników ofert przeprowadzenia Transakcji. W przypadku wprowadzenia zmian do opisu Przedmiotu lub warunków Transakcji po złożeniu przez innego Użytkownika oferty przeprowadzenia Transakcji, oferta taka zostaje automatycznie odrzucona.

7. Strony zobowiązane  są określić sposób zapłaty za Najem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Wystawiając Przedmiot Wynajmujący wyraża zgodę na publikację ogłoszenia lub hiperłącza do ogłoszenia dotyczącego Przedmiotu w celach promocyjnych w Serwisie bądź w innych serwisach internetowych prowadzonych przez partnerów Usługodawcy i  oświadcza, że treść oferty nie narusza praw osób trzecich, w tym także praw własności intelektualnej.

9. Użytkownik Wynajmujący może w każdym czasie usunąć ofertę z Serwisu. Powyższe nie wyłącza jego odpowiedzialności z tytułu wykonywania zawartych do tego czasu umów oraz za naruszenie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

§ 12. 

Oferta Najemcy

1. Użytkownik zainteresowany ofertą Użytkownika Wynajmującego za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu składa ofertę objęcia rzeczy w odpłatne korzystanie danemu Użytkownikowi Wynajmującemu, wskazując jednocześnie okres, w którym chciałby objąć rzecz w odpłatne korzystanie.

2. Od momentu wystawienia rzeczy w Serwisie Użytkownicy mogą za jego pośrednictwem kontaktować się z Wynajmującym celem zadawania pytań bądź ustalania warunków transakcji.

3. Najemca może zmodyfikować swoją ofertę, o której mowa w ust. 1 do chwili jej przyjęcia przez Wynajmującego.

4. Umowa o odpłatne korzystanie zawarta jest z chwilą akceptacji przez Wynajmującego oferty Najemcy.

§ 13. 

Treść stosunku prawnego

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownicy włączają jego postanowienia do treści zawartej przez siebie umowy o odpłatne korzystanie, chyba że z zawartej przez nich umowy wynika co innego.

2. Niezależnie od tego, czy zawarta umowa ma charakter umowy dzierżawy czy też umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do tego, że bez zgody Wynajmującego nie będzie oddanej mu w odpłatne korzystanie rzeczy poddzierżawiał, podnajmował, oddawał jej w użytkowanie, użyczał czy też wydawał w posiadanie osób trzecich pod jakimkolwiek tytułem prawnym, a nawet bez takiego tytułu.

3. Czynsz, niezależnie od charakteru prawnego zawartej umowy o odpłatne korzystanie, może być ustalony w następujący sposób:

a. opłata za każdy dzień korzystania z rzeczy; 

b. opłata za każdy weekend korzystania z rzeczy;

c. opłata za każdy tydzień korzystania z rzeczy;

d. opłata za cały okres korzystania z rzeczy.

4. Czynsz płatny będzie z góry przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego lub gotówką przy odbiorze rzeczy.

5. Strony mogą umówić się, że prawidłowy przebieg Transakcji będzie zabezpieczać kaucja regulowana odrębnym załącznikiem do Regulaminu. 

6. Najemca powinien korzystać z rzeczy oddanej w odpłatne korzystanie w sposób zgodny z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz niezależnie od rodzaju zawartej umowy o odpłatne korzystanie, zobowiązany jest ponosić ciężary utrzymania rzeczy w stanie niepogorszonym, zobowiązany jest też zabezpieczyć rzecz przed zniszczeniem, kradzieżą oraz wszelkimi szkodami.

7. Z chwilą upływu okresu oddania w odpłatne korzystanie bądź z chwilą wypowiedzenia umowy Najemca zobowiązuje się zwrócić rzecz Wynajmującemu.

8. Strony mogą umówić się o zapłatę przez Najemcę kary umownej, naliczanej za każdy dzień opóźnienia w oddaniu rzeczy Wynajmującemu. Niezależnie od tego Wynajmującemu przysługuje prawo żądania wydania rzeczy oraz żądania odszkodowania w przypadku gdy wysokość szkody, wynikłej z niewydania rzeczy, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.

9. Zawarta przez Strony umowa o odpłatne korzystanie z rzeczy rozwiązuje się z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą ze Stron postanowień niniejszego paragrafu, po uprzednim wezwaniu do zaniechania takich naruszeń.

§ 14. 

Zakaz wystawiania rzeczy

1. Użytkownicy zobowiązują się do nieoferowania w ramach Serwisu wynajmu rzeczy, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

2. W szczególności zabronione jest wystawianie:

a. przedmiotów zawierających jakiekolwiek treści pornograficzne;

b. przedmiotów zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

c. materiałów, które naruszają dobra osób trzecich;

d. muzyki, filmów, oprogramowania, niezależnie od sposobu wystawienia w serwisie oraz nośnika na jakim zostają one udostępnione, chyba że Użytkownik jest uprawniony do ich wystawienia;

e. materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych podobnych;

f. substancji psychoaktywnych, leków, środków odurzających, suplementów diety i innych środków chemicznych, niezależnie czy obrót i posiadanie tych substancji jest dozwolone prawem;

g. niebezpiecznych substancji chemicznych zagrażających zdrowiu, życiu lub środowisku naturalnemu;

h. organów ludzkich lub zwierzęcych;

i. napojów alkoholowych;

j. zwierząt żywych lub martwych, w tym martwych okazów zwierząt, a także ich części lub produktów pochodnych a należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

k. papierów wartościowych, w szczególności akcji, weksli, obligacji, tytułów uczestnictwa w zysku spółek lub Skarbu Państwa;

l. udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;

m. danych osobowych lub list adresów poczty elektronicznej bądź spisów o podobnym charakterze;

n. systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich z wyłączeniem oficjalnych publikacji książkowych, którym nadano nr ISBN;

o. kart lub kluczy abonenckich podmiotów zajmujących się dostawą usług audiowizualnych o jakimkolwiek charakterze;

p. broni i amunicji, których posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

q. instrukcji oraz adresów stron internetowych (linki) i serwerów FTP, zawierających informacje umożliwiające lub ułatwiające: (i) tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów naruszających przepisy prawa, w tym tych, których posiadanie jest przez prawo zabronione; (ii) naruszenie powszechnie obowiązującego prawa;

r. dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu przekazywanych bez pojazdów, do których je wydano.

3. Użytkownicy Kont Biznes mogą umieszczać oferty, o których mowa w ust. 1 lit. d powyżej pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i licencji. Umieszczając ofertę o takim charakterze w Serwisie Użytkownik Konta Biznes oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne licencje i uprawnienia do odpłatnego użyczania/ najmu/ dzierżawy takich  przedmiotów – z uwzględnieniem czerpania korzyści z takiej działalności w ramach profesjonalnej działalności zawodowej.

§ 15. 

Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Southpeople Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Usługodawca) i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204). 

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy z Użytkownikiem, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej, jej zmiany, rozwiązania oraz prawidłowego realizowania Usług objętych niniejszym Regulaminem, a także w celu dokonania rozliczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 - 4 oraz w § 16 ust. 1 - 5.

3. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji lub w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6 powyżej, Usługodawca może uzależnić świadczenie Usług od potwierdzenia danych osobowych przez tego Użytkownika poprzez przesłanie kopii dokumentów potwierdzających prawidłowość/ prawdziwość tych danych (np. skan dowodu osobistego). Przesłanie ww. kopii jest dobrowolne. Odmowa przesłania kopii, o której mowa w niniejszym ustępie, stanowi uzasadnioną podstawę zawieszenia świadczenia Usług przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Użytkownika o przysługującym  mu prawie do zawieszenia świadczenia usług w wiadomości e-mail zawierającej prośbę o przesłanie dokumentu potwierdzającego prawidłowość danych.

4. Kopie, o których mowa w ust. 3 powyżej, po dokonaniu weryfikacji przez Usługodawcę są usuwane/ niszczone.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, ma także prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy Profili/Profili Biznes. 

6. Usługodawca nie przekazuje jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

§ 16. 

Opłaty,  metody płatności

1. Usługa oferowana przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest płatna na zasadach wynagrodzenia prowizyjnego od zawartej umowy. Usługodawca nie pobiera opłat za wystawienie rzeczy przez Wynajmującego.

2. Opłata prowizyjna brutto od zawartej z pomocą Serwisu umowy o odpłatne korzystanie z rzeczy wynosi 2% wartości czynszu za cały okres oddania rzeczy w odpłatne korzystanie.

3. Opłaty za korzystanie z Usługi ponosi Użytkownik Wynajmujący.

4. Opłaty są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu naliczenia prowizji.

5. Opłaty uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy Usługodawcy.

6. Rozliczenia finansowe z dostawcą dokonywane są w: (i) w formie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy lub (ii) w formie, o której mowa w ust. 6 poniżej.

7. W celu dokonywania opłat na rzecz Usługodawcy jak i dokonywania rozliczeń pomiędzy stronami zawieranych w ramach Serwisu umów z tytułu odpłatnego korzystania z rzeczy Usługodawca może umożliwić Użytkownikom korzystanie z Zewnętrznych Kanałów Płatności. Korzystanie z Zewnętrznych Kanałów Płatności jest dobrowolne i odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach świadczenia usług danego dostawcy Zewnętrznych Kanałów Płatności.

§ 17. 

Usługi związane

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń dotyczących poszukiwanych przez nich rzeczy, które nie są udostępnione przez innych Użytkowników w Serwisie lub są udostępnione w miejscu odległym od miejsca zamieszkania Użytkownika. Usługodawca umożliwia innym Użytkownikom odpowiedź na takie ogłoszenie.

§ 18. 

Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej Login, pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Profilu danego Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy. 

§ 19. 

Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Usługodawcą (dotyczącą określonego Profilu) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. 

2. Rozwiązanie umowy w żadnym przypadku nie powoduje umorzenia opłat jakie Użytkownik jest zobowiązany ponieść za dotychczas wykonane przez Usługodawcę usługi jak również pozostaje bez wpływu na Transakcje i zobowiązania Użytkownika wynikające z Transakcji.

3. Z ważnych przyczyn, innych niż określone w § 7 ust. 2,  umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy wynikającej z rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Za rażące naruszenie postanowień Regulaminu, o którym mowa w niniejszym ustępie rozumie się w szczególności naruszenie przez Użytkownika postanowień wynikających z § 14 powyżej.

§ 21. 

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Zmiana staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca powiadomi o tym Użytkownika. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili ogłoszenia zmian w Regulaminie, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do Użytkownika, o którym mowa w § 4 powyżej, w zakresie jego działalności w ramach Serwisu.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

5. Spory z Użytkownikami Kont Biznes wynikające z realizacji Usług w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Usługodawcę.

7. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.