fbpx
Dodaj ogłoszenie
Wyniki wyszukiwania

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO”, Administrator serwisu Rentalo.pl informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt: bok@rentalo.pl

 1. WPROWADZENIE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe zasady oraz informacje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych osób fizycznych podczas korzystania z Usług dostępnych na RENTALO, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Użytkowanie Serwisu jest możliwe jedynie po akceptacji Regulaminu oraz zapoznaniu się z Polityką Prywatności. Przez Serwis rozumie się serwis ogłoszeniowy rentalo.pl.

 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rentalo Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847923, posiadająca NIP 6342978522, REGON: 386387184, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł.

 4. Administrator oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w procesie przetwarzania danych, które są zgodne z najwyższymi rynkowymi standardami oraz spełniają wymogi przepisów prawa, których celem jest ochrona i zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed dostępem przez osoby trzecie i/lub nieupoważnione oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail bok@rentalo.pl

 1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu ogłoszeniowego

 1. Poprzez dane osobowe rozumie się wszystkie informacje identyfikujące lub pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób bezpośredni, lub pośredni, poprzez jeden lub kilka czynników określających osobę fizyczną, takich jak np. imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizator, IP urządzenia lub numer telefonu komórkowego oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, oraz innych podobnych technologii.

 2. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, przeglądanie, pobieranie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest konieczne w celu korzystania z usług Serwisu. Utworzenie Konta wiąże się z obowiązkiem podania danych profilowych, w tym informacji identyfikujących Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne podczas umieszczania ogłoszeń, komunikacji z innymi Użytkownikami i/lub Serwisem, zawierania transakcji, wystawiania opinii czy innych usług świadczonych w ramach Serwisu.

III. Cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną

 1. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkowników (takie jak np. adres e-mail, login, hasło, adres IP bądź inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, oraz innych podobnych technologii) będą przetwarzane przez Serwis w celu:

 1. rzetelnego wykonywania usług przez Serwis,

 2. założenia i zarządzania kontem przez Użytkownika,

 3. wsparcia obsługi transakcji pomiędzy Użytkownikami,

 4. rozwiązywania problemów technicznych,

 5. komunikacji pomiędzy Użytkownikami,

 6. obsługi zgłoszeń i reklamacji,

 7. analizowania, dostosowywania i udoskonalania świadczonych usług na rzecz Użytkowników,

 8. obsługi kampanii marketingowych,

 9. zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Usług oraz Serwisu,

 10. zapewnienia przestrzegania Regulaminu i Polityki Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w szczególności celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Usług oraz Serwisu, w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi) lub na postawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit f lub a RODO);

 2. Stosując się do obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, rachunkowych, Administrator wykazuje przestrzeganie przepisów prawa, w tym RODO oraz ust. 1 art. 5 RODO, archiwizacja danych – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne podczas wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 3. Dane osobowe są niezbędne podczas prowadzenia postępowań administracyjnych, sądowych, mediacyjnych lub arbitrażowych (art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO).

 4. Zgoda Użytkownika udzielana jest każdorazowo w celu i zakresie opisanym w treści odrębnego oświadczenia. Udzielenie zgody oraz podanie danych jest dobrowolne.

IV. Obowiązek podania danych osobowych Administratorowi

 1. Podawanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.

 2. Brak przekazania niezbędnych danych osobowych może stanowić przeszkodę podczas zawierania umowy, a także niemożliwość świadczenia przez Administratora usług oraz korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 3. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez Administratora mogą być one przekazywane podmiotom współpracującym z Usługodawcą np. zaufanym partnerom czy podmiotom powiązanym kapitałowo. Istnieje możliwość wglądu do szczegółowej listy podmiotów w siedzibie Usługodawcy.

 2. Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników innym osobom trzecim aniżeli wymienionymi w punkcie powyżej. Wyjątek stanowią przepisy prawa, głównie żądania uprawnionych organów władzy publicznej oraz indywidualne żądanie osoby, której dotyczą dane. Organy publiczne otrzymujące dane, zgodnie z prawem UE, nie są uznawane za odbiorców, a przetwarzanie danych przez właściwe organy publiczne musi odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 3. Administrator ma prawo do publikacji danych zanonimizowanych (tzn. danych, po których nie można zidentyfikować konkretnej osoby) podmiotom zewnętrznym oraz zaufanym partnerom w celu polepszenia jakości świadczonych usług, oraz udostępnienia Użytkownikom dodatkowych usług i/lub reklam dostępnych przez, lub za pośrednictwem Serwisu.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w zakresie:

 1. realizacji zawartej umowy do czasu jej zakończenia, jak również po jej zakończeniu w zakresie oraz przez okres regulowany przepisami prawa, w szczególności dotyczących przedawnienia roszczeń, bądź realizacji przez Usługodawcę określonego interesu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu lub zakończeniu umowy dane osobowe będą przetwarzane, aż do momentu wycofania zgody przez Użytkownika,

 2. marketingu produktów i usług Administratora, w tym również wykonywania pomiarów statystycznych, analizowania i profilowania danych do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika,

 3. marketingu produktów i usług osób trzecich, w tym zaufanych partnerów biznesowych i podmiotów powiązanych kapitałowo w zakresie analizowania i profilowania danych osobowych, aż do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

 1. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług Administrator będzie przetwarzać wyłącznie dane osobowe:

 1. niezbędne do wyjaśnienia przyczyn niezadowolenia korzystania z Usługi,

 2. na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę,

 3. w innych przypadkach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.

VII. Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania danych

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zgromadzonych przez Administratora, a zwłaszcza do:

 1. uzyskania informacji o celu, sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora,

 2. uzyskania informacji na temat podstawy prawnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Użytkowników,

 3. pozyskania informacji od kiedy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, szacowanego okresu przetwarzania danych lub kryteriów, na podstawie których można oszacować okres przetwarzania danych Użytkownika bądź przekazać treści tych danych w powszechnie zrozumiałej formie,

 4. pozyskania informacji o źródłach, z których pochodzą dane osobowe Użytkownika. Administrator ma do nieujawnienia źródła pochodzenia danych osobowych Użytkownika w przypadku, gdy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej lub zachowania w tajemnicy informacji niejawnych,

 5. pozyskania informacji o sposobach udostępniania danych osobowych Użytkowników, a zwłaszcza informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym udostępniane są dane osobowe.

 1. Administrator zapewnia, że Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują prawa wynikające z RODO. W związku z tym Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych,

 2. prawo do żądania sprostowania, w tym poprawiania nieprawidłowości w danych osobowych,

 3. prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

– osoba, której dane osobowe są przetwarzane, cofnęła zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,

– dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z obowiązującym prawem,

– dane osobowe nie są już konieczne do uzyskania celów, dla których zostały zebrane,

– osoba, której dotyczą dane, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust.1 RODO wobec przetwarzania danych osobowych oraz nie występują uzasadnione prawnie postawy ich przetwarzania lub osoba, której dane są przetwarzane, wnosi sprzeciw na podstawie art.21 ust.2 RODO wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby Administrator mógł wywiązać się z przewidzianego obowiązku prawnego, któremu podlega, dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte.

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

– osoba, której dane dotyczą, podważa ich prawdziwość

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie wyraża zgody na ich usunięcie, lecz żąda ograniczenia ich wykorzystywania,

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art.21 ust.1 wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu, w którym stwierdza się, iż uzasadnione prawnie podstawy Administratora są nadrzędne w stosunku do sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

– dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi do celów przetwarzania, jednak są niezbędne osobie, której dane dotyczą w celu ustalenia bądź obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą i która żądała ograniczenia ich przetwarzania, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych zostaje o tym fakcie powiadomiona przez Administratora.

 1. prawo do przeniesienia danych, jeżeli:

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

– przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowy, w tym profilowania na postawie art.6 ust.1 z przyczyn:

– związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,

– jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Osoba, która skorzysta z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, powinna wylogować się ze wszystkich urządzeń oraz usunąć pliki cookie, co może zająć w niektórych przypadkach nawet 48 godzin.

 1. Informacji na temat zakresu przetwarzania danych osobowych, ochrony i kontroli tych danych udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym elektronicznie na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą. Administrator ma prawo do żądania dodatkowych informacji mających na celu potwierdzenie tożsamości osoby, której dane dotyczą, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości osoby składającej żądanie.

 2. Administrator ma prawo do odmówienia podjęcia działań w sprawie żądań osoby, której dane dotyczą jeżeli:

 1. ich charakter jest nadmierny lub nieuzasadniony,

 2. Administrator wykaże, iż nie jest w stanie zidentyfikować osoby z takim żądaniem, gdyż dokonuje przetwarzania niewymagającego identyfikacji.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. W celu wycofania zgody należy wysłać prośbę na adres: bok@rentalo.pl

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, iż Administrator przetwarzający dane osobowe narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO.

Administrator zobowiązany jest do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) lub poinformowania osoby, której dane dotyczą o powodach niepodjęcia działań jak i możliwości wniesienie skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej.

X. Pliki cookies oraz informacje systemowe

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczek). Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach użytkownika, za których pośrednictwem użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:

 • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,

 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

Informacje zbierane przy pomocy „ciasteczek” pozwalają nam na dostosowanie usług i treści do indywidualnych potrzeb jak i preferencji Użytkowników. Ponadto służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkowników. W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas. Wyłączenie zapisywania plików cookie bądź ich usunięcie może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność witryny. Większość przeglądarek pozwala na odmówienie przyjęcia plików cookie:

 1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;

 2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i

 3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Możesz także usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

 1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );

 2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i

 3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.