fbpx
Dodaj ogłoszenie
Wyniki wyszukiwania

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO RENTALO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z serwisu internetowego RENTALO, umożliwiającego publikowanie i wyświetlanie ogłoszeń oraz nawiązywanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu zawarcia i realizacji umów.

 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rentalo.pl, prowadzony jest przez spółkę Rentalo Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, adres: ul.Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847923, posiadającą NIP 6342978522, REGON: 386387184, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł.

§ 2

DEFINICJE

 1. Właściciel Rentalo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul.Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847923, posiadającą NIP 6342978522, REGON: 386387184, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł.

 2. Serwis – prowadzony przez Właściciela internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym www.rentalo.pl, w ramach którego zamieszczane i wyświetlane są Ogłoszenia.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 4. Klient – osoba niezarejestrowana w Serwisie, która przegląda jego zasoby (ogłoszenia, zdjęcia, artykuły).

 5. Użytkownik  – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, reprezentowana przez upoważnionego przedstawiciela – która po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu dokonała procesu rejestracji w Serwisie, czego rezultatem jest posiadanie aktywnego konta w Serwisie. 

 6. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (Login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. 

 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez formularz dostępny na stronie Serwisu.

 8. Hasło – zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło do Konta określane jest samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

 9. Login – adres e-mail lub unikalna nazwa Użytkownika, używane podczas zakładania Konta i podczas logowania się do Konta.

 10. Najemca – Użytkownik, który za pomocą Serwisu dokonał rezerwacji, wypożyczył Towar z Ogłoszenia, zgodnie z warunkami obowiązującymi w Serwisie.

 11. Wynajmujący –  Użytkownik, który sporządził Ogłoszenie i wprowadził do Serwisu oferty swoich Towarów w celu ich wypożyczenia innym Użytkownikom. 

 12. Moderator – osoba zarządzająca merytoryczną stroną Serwisu, odpowiedzialna za utrzymanie porządku i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 13. Towar – rzecz lub usługa będąca przedmiotem Ogłoszenia, zgodne z tematyką Serwisu oraz postanowieniami Regulaminu. 

 14. Ogłoszenie – propozycja zawarcia Umowy na warunkach określonych przez Wynajmującego, w szczególności zawierająca cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

 15. Umowa – umowa najmu lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym publikowania i przeglądania Ogłoszeń, niezbędne są:

 1. urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet;

 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa;

 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Właściciel nie jest stroną Umów zawartych przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części tych Umów, jak również nie gwarantuje, że Użytkownicy są uprawnieni do zawarcia i wykonania Umów.

 2. Przeglądanie zasobów Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Dokonanie rezerwacji, wypożyczenia Towaru, a także sporządzenie i opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

 3. Cena za Towar będący przedmiotem Ogłoszenia jest zamieszczana bezpośrednio przez Wynajmującego w Ogłoszeniu. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wynajmujący, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Najemcę wskazanymi w Ogłoszeniu kosztami dostawy oraz kaucją.

§ 5

REJESTRACJA I ZASADY DOSTĘPU

 1. Korzystanie z Serwisu w zakresie przeglądania opublikowanych na nim zasobów jest bezpłatne i jest możliwe bez dokonania Rejestracji.

 2. Dostęp i prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Serwis, w tym publikowania Ogłoszeń i dokonywania rezerwacji Towarów, posiada wyłącznie zarejestrowany Użytkownik.

 3. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony.

 4. Założenie Konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką prywatności.

 5. Aby dokonać Rejestracji w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny podając niezbędne dane osobowe wyszczególnione w formularzu. Zakazane jest dokonywanie Rejestracji na dane fikcyjne bądź osób trzecich.

 6. Rejestracji w Serwisie może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo wyznaczony reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, upoważniony do wykonywania czynności związanych z Rejestracją oraz wszelkich praw i obowiązków Użytkownika. 

 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość w postaci e-maila zawierającą informację, w jaki sposób można aktywować Konto. Postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu aktywacyjnym skutkuje skutecznym założeniem Konta w Serwisie.

 8. Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie funkcjonowania Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

 9. Dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy po zalogowaniu się na Konto. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła, ustanowionych w formularzu rejestracji.

 10. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem innych serwisów, w tym o charakterze społecznościowym, dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane Właścicielowi i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.

 11. Użytkownik może korzystać jedynie ze swojego Konta.

 12. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim, jak również nie może korzystać z Konta innych zarejestrowanych Użytkowników. Wyjątek stanowi korzystanie z Konta firmowego przez osobę uprawnioną, działającą w imieniu konkretnego przedsiębiorcy. 

 13. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy dane logowania do Konta, w szczególności Hasło. W przypadku ujawnienia przez Użytkownika danych niezbędnych do logowania osobom trzecim Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ich działania w Serwisie. 

 14. Konto Użytkownika zawiera dane, które Użytkownik podał w formularzu rejestracji. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Wówczas należy skorzystać z adekwatnego formularza dostępnego w Panelu Użytkownika. Jednocześnie zabrania się usuwania przez Użytkownika danych niezbędnych do jego jednoznacznej weryfikacji jak i zmiany na niepełne dane. 

 15. Wszystkie dane osobowe gromadzone w Serwisie są udostępniane przez Użytkowników dobrowolnie i są przetwarzane przez Właściciela na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 16. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych, o których mowa w ust. 15. Usunięcie danych oznacza brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, która jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ponownego podania danych lub usunięcia Konta w Serwisie.  

 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i prawidłowość danych podawanych przez Użytkowników.

 18. W przypadku, gdy Właściciel stwierdzi, iż dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego lub  później zmienione przez Użytkownika i znajdujące się na Koncie mogą być niewiarygodne lub dopatrzy się nieprawidłowości wówczas zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta.

 19. Wprowadzenie nieprawidłowych danych do formularza rejestracyjnego lub później znajdujących się na Koncie Użytkownika, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika będzie interpretowane jako umyślne działanie na szkodę Serwisu mające na celu utrudnienie jego funkcjonowania. Wówczas Serwis może podjąć właściwe działania prawne, a także dochodzić należnego odszkodowania. 

 20. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania na czas określony lub nieokreślony Konta Użytkownika w przypadku, gdy:

 1. działanie Użytkownika narusza postanowienia Regulaminu,

 2. działania Użytkownika negatywnie wpływają na opinię o Serwisie,

 3. Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta w Serwisie.

 1. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Moderatora lub Właściciela Użytkownik traci dostęp do Konta. 

 2. O zablokowaniu lub usunięciu Konta Właściciel powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wskazując przyczyny zablokowania lub usunięcia Konta.

 3. Niezależnie czy jest to zablokowanie na czas określony czy nieokreślony oraz od przyczyny zablokowania lub usunięcia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, które stanowiły główną przyczynę zablokowania lub usunięcia Konta.

 4. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub usunięte nie posiada prawa do ponownej rejestracji w Serwisie. Ponowna Rejestracja jest możliwa jedynie za zgodą Serwisu. 

 5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Panelu Użytkownika w ramach Serwisu lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@rentalo.pl.

 6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 6

OGŁOSZENIA, ARTYKUŁY i GALERIE

 1. Przedmiotem Ogłoszenia zamieszczanego przez Użytkownika w Serwisie może być rzecz i/lub usługa (Towar), zgodna z tematyką Serwisu, kategorią oraz niniejszym Regulaminem.

 2. Przedmiotem Ogłoszeń nie mogą być rzeczy i/lub usługi, których posiadanie i/lub obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, a także, których publikowanie może zostać uznane za naruszanie dobrych obyczajów.

 3. Treść Ogłoszenia powinna być dokładna i zgodna z rzeczywistością oraz nie może wprowadzać w błąd Użytkowników ani Klientów, w szczególności co do właściwości Towaru. Treść Ogłoszenia nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w opisach swoich Ogłoszeń, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i/lub nieścisłości wynikające z takiego opisu.

 4. W celu opublikowania Ogłoszenia, Wynajmujący powinien stworzyć opis Towaru oraz dodać minium 1 zdjęcie Towaru. Aby ułatwić procedurę Serwis udostępnia Użytkownikom formularz dodawania Ogłoszeń.

 5. Informacje zawarte w opisie Ogłoszenia umieszczane przez Wynajmującego mogą dotyczyć wyłącznie rzeczy lub usługi będącej przedmiotem danego Ogłoszenia.

 6. Po zatwierdzeniu przez Wynajmującego treści Ogłoszenia oraz akceptacji przez Moderatora Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie Serwisu. Użytkownik zostaje o tym bezzwłocznie poinformowany drogą e-mailową. 

 7. Ogłoszenie ważne jest w Serwisie przez okres 6 miesięcy.

 8. Dozwolona jest publikacja przez Wynajmującego bezpłatnie 3 ogłoszeń. Dodanie większej liczby Ogłoszeń jest możliwe po wykupieniu konkretnego pakietu w zakładce „Moje pakiety”. 

 9. Użytkownik może posiadać tylko jeden aktywny pakiet. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany wariantu pakietu w czasie jego obowiązywania, poprzez rozszerzenie lub zmniejszenie pakietu.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pakietów oraz ich cennik znajdują się w zakładce „Moje pakiety”.

 11. Wynajmujący będący przedsiębiorcami są zobowiązani do przestrzegania wszelkich wymagań i obowiązków nałożonych na nich mocą obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza mocą ustawy o prawach konsumenta. Spełnienie wymagań i obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim obciąża wyłącznie Wynajmujących, a Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części.

 12. Wynajmujący może dokonać zmian treści zawartej w opisie opublikowanego Ogłoszenia logując się do Serwisu. W tym celu należy skorzystać z Panelu Użytkownika udostępnianego w ramach Konta w Serwisie. Zmiana treści Ogłoszenia, po dokonaniu rezerwacji przez Najemcę, nie jest skuteczna wobec tego Najemcy.

 13. Serwis nie monitoruje, ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści publikowanych na stronach Serwisu przez Użytkowników. W przypadku ujawnienia i/lub publikacji treści niezgodnych z Regulaminem, Właściciel dołoży wszelkich starań, aby zostały one usunięte z Serwisu w możliwie jak najkrótszym czasie.

 14. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia w przypadku, gdy Ogłoszenie lub czynności z nim związane naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku na adres e-mail Użytkownika wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca informację o fakcie oraz przyczynie usunięcia Ogłoszenia. Użytkownikowi, który zakupił pakiet, nie należy się w takim przypadku zwrot uiszczonej opłaty ani jakiekolwiek odszkodowanie.

 15. Użytkownicy publikujący w Serwisie artykuł, zdjęcia i/lub ogłoszenia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 16. Użytkownicy zamieszczając w Serwisie Ogłoszenia, w tym zamieszczając zdjęcia, artykuły, opisy, wyrażają zgodę na ich publikację w Serwisie oraz oświadczają, iż posiadają do nich wszelkie prawa autorskie, w szczególności autorskie prawa majątkowe. W przypadku, w którym podmiot trzeci, którego prawa zostały naruszone przez Użytkownika, wystąpi z roszczeniami przeciwko Właścicielowi, Użytkownik zobowiązany jest wstąpić do postępowania i pokryć wynikłą stąd całkowitą szkodę.

 17. Z chwilą publikacji Ogłoszenia w Serwisie Użytkownik udziela Właścicielowi niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, na wszelkich znanych w chwili publikacji Ogłoszenia polach eksploatacji, w szczególności w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.

 18. Wszelkie informacje, w tym ogłoszenia, zdjęcia umieszczane w galeriach, artykuły, publikowane na stronach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny i skierowane są przez Wynajmujących do Najemców.

§ 7

WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW

 1. Zawarcie i realizacja Umów przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu oraz wszelkie czynności z tym związane dokonywane są bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Właściciel nie jest stroną Umów zawieranych przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Serwis nie pośredniczy przy zawieraniu i realizacji Umów pomiędzy Użytkownikami ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 2. W celu zarezerwowania Towaru będącego przedmiotem Ogłoszenia, Najemca wybiera datę początkową i końcową najmu, zaznaczając w kalendarzu dostępnym w ramach Serwisu interesujący go termin i wysyła zapytanie do Wynajmującego, klikając przycisk „Rezerwuj teraz”.

 3. Z chwilą złożenia zapytania Najemca wyraża zgodę na przekazanie Wynajmującemu, informacji obejmujących dane osobowe Użytkownika zamieszczone na jego Koncie.

 4. Najemca korzystając z funkcjonalności Serwisu może kontaktować się z Wynajmującym, klikając przycisk „Kontakt z właścicielem”.

 5. Wynajmujący po otrzymaniu na adres e-mailowy zapytania Najemcy może w terminie 3 dni zaakceptować lub odrzucić rezerwację Najemcy. W przypadku otrzymania informacji przez Najemcę o akceptacji rezerwacji, Najemca jest zobowiązany dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 6% wartości transakcji. Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Brak informacji Wynajmującego o akceptacji lub odrzuceniu rezerwacji w ustalonym powyżej terminie jest równoznaczny z odrzuceniem rezerwacji.

 6. Po uiszczeniu przez Najemcę opłaty, o której mowa w ust. 5, Użytkownicy zawierają pomiędzy sobą Umowę, ustalając szczegóły i warunki tej Umowy, w tym w szczególności sposób wydania i zwrotu Towaru.

 7. Jeżeli po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej przez Najemcę Wynajmujący odwoła rezerwację, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu Najemcy kwoty w wysokości równej opłacie rezerwacyjnej zapłaconej przez Najemcę. W przypadku, gdy Najemca po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej odwoła rezerwację, wówczas uiszczona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi Najemcy.

 8. W przypadku zawarcia Umowy przez Użytkowników, Wynajmujący jest zobowiązany do należytego wykonania tej Umowy, w tym wynajęcia i dostarczenia Towaru zgodnego z treścią Ogłoszenia.

§ 8

PŁATNOŚCI

 1. Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonywane za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, operatora płatności PayPal z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP 5252406419, REGON 141108225 lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego.

 2. Serwis pobiera prowizję w wysokości 6% wartości transakcji dokonanej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 ust. 8, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn.

 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem tego terminu.

 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Właściciela, tj. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice lub na adres e-mail: bok@rentalo.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ogłoszenie, skorzystał z opcji „Rezerwuj teraz” lub posiada jakiekolwiek należności wobec Właściciela z tytułu usług świadczonych w ramach Serwisu.

§ 10

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe w Serwisie są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Aktualną treść Polityki Prywatności Serwisu można znaleźć na podstronie „Polityka prywatności”.

 2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

PRAWA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do:

 1. zmian funkcjonalności Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników i Klientów w zakresie, w jakim zmiana nie wpływa na zmianę Regulaminu,

 2. czasowego lub trwałego zawieszenia działań Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników i Klientów,

 3. możliwości zmian treści i/lub kategorii Ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika,

 4. usuwania Ogłoszeń z jakiejkolwiek przyczyny,

 5. weryfikacji danych zawartych w Ogłoszeniu,

 6. zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny,

 7. usunięcia Konta Użytkownika, który nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego logowania.

 1. Właściciel nie gwarantuje ciągłości ani jakości funkcjonowania Serwisu. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Użytkowników, Klientów lub osób trzecich, a także niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub Klienta.

 2. Właściciel nie jest pośrednikiem, przedstawicielem ani stroną w Umowach zawieranych pomiędzy Najemcą a Wynajmującym z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnej w ramach Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów w części ani w całości, za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw autorskich na skutek opublikowania Ogłoszenia w Serwisie, jak również za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, umyślne lub nieumyślne szkody, wynikające z korzystania lub nienależytego korzystania Serwisu.

 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych w ramach Ogłoszeń, zdolność Użytkowników do zawarcia i wykonania Umów, a także prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i Klientów związane z korzystaniem z Serwisu. Wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w związku z korzystaniem z Serwisu ponoszą Użytkownicy i/lub Klienci.

 5. Właściciel nie jest zobowiązany do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikami. 

 6. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 1. treści reklam umieszczonych w Serwisie w ramach usług dodatkowych i podmiotów współpracujących,

 2. zachowania Użytkowników w ramach Serwisu,

 3. naruszenie przez Użytkowników postanowień Regulaminu i/lub przepisów prawa,

 4. jakość, bezpieczeństwo lub legalność przedmiotów Ogłoszeń wystawionych przez Wynajmującego,

 5. wiarygodność, prawdziwość i rzetelność informacji podanych przez Użytkowników,

 6. treść, ścisłość, zawartość i/lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze znajdujące się w Serwisie,

 7. treści artykułów oraz zdjęcia w galeriach umieszczane przez Użytkowników.

 1. Użytkownik ponosi wyłącznie pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Właściciela lub innych Użytkowników.

 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów i firm występujące w Serwisie są lub mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi bądź nazwami zastrzeżonymi adekwatnych firm bądź ich właścicieli.

 3. Zawartość Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

§ 12

REKLAMACJA

 1. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Właściciela w ramach Serwisu RENTALO mogą być zgłaszane w formie:

  1. pisemnej na adres: Rentalo Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice.

  2. elektronicznej na adres e-mail: bok@rentalo.pl.

  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i nazwę (Login) Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

  2. Właściciel rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Właściciel wystąpi do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z usługami świadczonymi przez Serwis winny być rozwiązywane drogą polubownego porozumienia stron. Jeśli z różnych powodów nie może dojść do takiego rozwiązania, spór rozpatrywany będzie przez właściwy sąd powszechny.

 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany sposobów płatności, usprawnienia działania Serwisu, wzmocnienia ochrony prywatności Użytkowników, zmian w zakresie świadczonych usług, zmian funkcjonalnych Serwisu, względów bezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Właściciel poinformuje Użytkowników na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usunąć Konto zgodnie z § 5 ust. 16 Regulaminu.

 5. Osoby korzystające z portalu w tym Użytkownicy, Najemcy i Wynajmujący oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia w całości.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną)

Adresat: Rentalo Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice.

Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu RENTALO.

Data zawarcia umowy to …………………………………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………………

Nazwa użytkownika Serwisu (Login)………………………………………..

Data……………………………..…..…………………………

Podpis……………………………………..…..………………